PILNY Apel Palestyny do Państw Stron Konwencji o Ludobójstwie: Poprzyjcie pozew do MTS złożony przez Republikę Południowej Afryki przeciwko Izraelowi w związku z ludobójstwem w Strefie Gazy

PILNY Apel Palestyny do Państw Stron Konwencji o Ludobójstwie: Poprzyjcie pozew do MTS złożony przez Republikę Południowej Afryki przeciwko Izraelowi w związku z ludobójstwem w Strefie Gazy

2 stycznia 2024 r. – Palestyński Komitet Koordynacyjny ds. Przeciwdziałania Apartheidowi (PAACC), w skład którego wchodzi Departament Przeciwdziałania Apartheidowi Organizacji Wyzwolenia Palestyny (OWP), Ruch BDS, Palestyńska Rada Organizacji Praw Człowieka (PHROC) i Palestyńska Sieć Organizacji Pozarządowych (PNGO), wyraża uznanie dla Republiki Południowej Afryki za jej skargę do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (MTS) przeciwko Izraelowi za naruszenie Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa w Strefie Gazy. Potwierdzając, że „Izrael angażował się, angażuje się i ryzykuje dalsze angażowanie się w ludobójcze akty przeciwko narodowi palestyńskiemu w Gazie”, Republika Południowej Afryki zwróciła się do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (MTS) o wskazanie tymczasowych środków w celu ochrony praw Palestyńczyków przed „ dalszymi, poważnymi i nieodwracalnymi szkodami.” Dziesiątki ekspertów ONZ określiło sytuację humanitarną w Gazie jako „apokaliptyczną”, ostrzegając przed „trwającym ludobójstwem”, podobnie jak setki badaczy prawa międzynarodowego, w tym eksperci ds. ludobójstwa i wyższy rangą urzędnik ONZ ds. praw człowieka.

Wzywamy wszystkie Państwa Strony Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa do pilnego i pełnego wsparcia postępowania, a w szczególności wniosku Republiki Południowej Afryki o zastosowanie środków tymczasowych. Czyniąc to, wzywamy do natychmiastowego zawieszenia działań militarnych i wdrożenia wszelkich środków zapobiegających ludobójstwu, w tym unieważnienia rozkazów wojskowych wymuszających transfer Palestyńczyków w Gazie oraz praktyk odmawiających dostępu do odpowiedniego zaopatrzenia w żywność, wodę, paliwo i pomoc humanitarną. Nasze koalicje i sieci, reprezentujące palestyńskie przywództwo polityczne i każdy odłam palestyńskiego społeczeństwa obywatelskiego, w pełni popierają działania, które są niezbędne do zapewnienia, aby państwa wywiązywały się ze swoich międzynarodowych zobowiązań w celu położenia kresu ryzyku ludobójstwa i aktów ludobójczych, a także wzywają do przyjęcia i wdrożenia wszystkich wnioskowanych środków tymczasowych mających na celu położenie kresu ludobójczej zagładzie narodu palestyńskiego.

Ponadto ostrzegamy, że państwa trzecie, które świadomie dostarczają Izraelowi broń i materiały do wykorzystania w okrutnych zbrodniach, w tym ludobójstwie, mogą również zostać pociągnięte do odpowiedzialności za przyczynianie się do aktów bezprawnych w skali międzynarodowej i naruszeń norm ius cogens prawa międzynarodowego. Ponadto podkreślamy, że obecnemu aktowi ludobójstwa można w pełni położyć kres jedynie poprzez zapewnienie zajęcia się pierwotnymi przyczynami leżącymi u podstaw zagłady narodu palestyńskiego, w tym zniesieniem 16-letniego oblężenia, w wyniku którego więziono 2,3 miliona Palestyńczyków w Gazie, zakończeniem nielegalnej okupacji i całkowite wycofanie okupacyjnej administracji i sił zbrojnych, likwidacja reżimu apartheidu po obu stronach Zielonej Linii oraz realizacja prawa narodu palestyńskiego do samostanowienia i prawa palestyńskich uchodźców do powrotu.

PACC z zadowoleniem przyjmuje wsparcie Organizacji Współpracy Islamskiej (OIC) dla pozwu Republiki Południowej Afryki przed MTS i wzywa Ligę Państw Arabskich, Unię Afrykańską, BRICS, Ruch Państw Niezaangażowanych oraz inne bloki regionalne i subregionalne do publicznego i pilnego wsparcia postępowania. OIC potwierdziła, że „masowe ataki Izraela, będącego siłą okupacyjną, na ludność cywilną i tysiące Palestyńczyków, głównie kobiet i dzieci, zabijały, raniły, przymusowo wysiedlały, odmawiały zaspokojenia podstawowych potrzeb i pomocy humanitarnej oraz niszczyły domy, instytucje zdrowotne, oświatowe i religijne, w całości stanowią masowe ludobójstwo”. W listopadzie 2023 r. wspólny szczyt OIC i Ligi Państw Arabskich ponownie podkreślił „centralne znaczenie sprawy palestyńskiej” i kategorycznie sprzeciwił się izraelskim planom przeprowadzenia czystki etnicznej Palestyńczyków z Gazy. Na szczycie wezwano wszystkie kraje, aby „zaprzestały eksportu do [Izraela] broni i amunicji, których używa ich armia i terrorystyczni osadnicy izraelscy do zabijania narodu palestyńskiego i niszczenia jego domów, szpitali, szkół, meczetów, kościołów i całego jego potencjału”, aby wywiązać się ze swoich obowiązków prawnych wynikających z prawa międzynarodowego.

Według izraelskich doniesień państwo to jest głęboko zaniepokojone faktem, że MTS zamierza oskarżyć je o ludobójstwo. Izraelscy oficerowie armii i wywiadu przyznali, że „wszystko jest intencjonalne” w izraelskiej apartheidowskiej „fabryce” masowych mordów na cywilach oraz masowego równania z ziemią i niszczenia Strefy Gazy. Oxfam i palestyńskie organizacje praw człowieka potępiły użycie przez Izrael „głodu jako broni wojennej” i według raportów ekspertów zakres tego wywołanego głodu w Gazie „przyćmił nawet niedawne klęski głodu w Afganistanie i Jemenie w ostatnich latach. ”

Prawie dwa miliony Palestyńczyków zostało przymusowo wysiedlonych. Przypominając „długą historię masowych przymusowych wysiedleń Palestyńczyków” przez Izrael, ekspert ONZ ds. przesiedleńców wewnętrznych oświadczył, że wojna Izraela „ma na celu masową deportację większości ludności cywilnej [palestyńskiej]”. Komisarz Generalny UNRWA ostrzegł również przed „przymusowymi wysiedleniami”, które zarówno obrońcy praw człowieka, jak i przywódcy polityczni uznają za sposób zniszczenia ludności Gazy jako grupy i za podstawowy cel trwającego ludobójstwa. Ujawniając desperackie próby propagandowe Izraela mające na celu promowanie jego planów czystek etnicznych pod „humanitarnym” pozorem, Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. Praw Człowieka na Okupowanym Terytorium Palestyny ostrzegł, że architekci stojący za zbrodnią przymusowego wysiedlenia przez Izrael mogą być objęci dochodzeniem i ścigani na mocy Statutu Rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Sekretarz Generalny ONZ powołując się na art. 99 Karty Narodów Zjednoczonych określił Gazę mianem „kryzysu ludzkości” i „cmentarzyskiem dzieci”, aby podkreślić poważne zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa na świecie, jakie stwarza wojna Izraela z narodem palestyńskim w Gazie. PACC przypomina państwom trzecim, że wypełnienie ich obowiązku powstrzymania ludobójstwa Izraela pomogłoby również ocalić i tak już podważoną legitymację prawa międzynarodowego.

Podczas gdy Stany Zjednoczone i szereg mocarstw europejskich zbroją, finansują lub w inny sposób umożliwiają trwające ludobójstwo Izraela, wiele innych państw nie dopełniło swoich prawnych i moralnych zobowiązań, aby zapobiec ludobójstwu lub je powstrzymać. Globalna dominacja szeregu zachodnich hegemonicznych państw nad organizacjami międzynarodowymi, w tym Radą Bezpieczeństwa ONZ, Międzynarodowym Trybunałem Karnym, Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim, FIFA itp., w rzeczywistości doprowadziła do rażącego fiaska w nałożeniu zgodnych z prawem sankcji na Izrael, co jeszcze bardziej doprowadziło do zdemaskowania hipokryzji tych państw zachodnich, utrwalając globalny podział Południe/Północ.

Dlatego palestyńskie organizacje praw człowieka zdecydowanie i z radością przyjęły wniosek Republiki Południowej Afryki do MTS jako „wyraźne wezwanie skierowane do społeczności międzynarodowej, aby priorytetowo potraktowała odpowiedzialność, odrzuciła bezkarność i broniła zasad praw człowieka”.

PACC przypomina wszystkim Państwom Stronom Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa o ich prawnym obowiązku nie tylko „podjęcia środków zapobiegających”, ale także „karania zbrodni ludobójstwa, w tym poprzez uchwalenie odpowiedniego ustawodawstwa i ukaranie sprawców”. Obejmuje to jurysdykcję uniwersalną. Jest to kwestia pilniejsza niż kiedykolwiek, ponieważ świat ogląda transmitowane na żywo ludobójstwo, napędzane przez dziesięciolecia bezkarności i ideologią, mówiącą że „racja jest po stronie silniejszego”. Państwa muszą wywiązać się ze swoich zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego, aby położyć kres rażącym aktom ludobójstwa dokonywanego przez Izrael, w tym poprzez nałożenie zgodnych z prawem, proporcjonalnych sankcji na apartheidowski Izrael, zaczynając od dwustronnego embarga na broń. Pilnie wzywamy państwa do pełnego wsparcia Republiki Południowej Afryki w postępowaniu w sprawie ludobójstwa, aby zapobiec systematycznemu wymazywaniu narodu palestyńskiego przez Izrael.

Źródło: https://antiapartheidmovement.net/en/home-slider/view/urgent-call-from-palestine-to-states-parties-of-the-genocide-convention-support-south-africas-icj-suit-against-israel-over-its-gaza-genocide/24