Deklaracja Oliwna

Deklaracja Oliwna

Międzynarodowa Konferencja Rządów i Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego na Rzecz Praw Palestyńskich

Sewilla, 2-3 grudzień 2014 r.

Deklaracja oliwna

Przedstawiciele miast oraz lokalnych samorządów, a także organizacji społeczeństwa obywatelskiego obradujący w Sewilli podczas Międzynarodowej Konferencji Rządów i Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego na Rzecz Praw Palestyńskich, zorganizowanej przez Andaluzyjski Fundusz Gmin na Rzecz Międzynarodowej Solidarności (FAMSI), Komitet ONZ ds. Realizacji Niezbywalnych Praw Ludności Palestyńskiej (CEIRPP), Zjednoczone Miasta i Samorządy Lokalne (UCLG) oraz Junta Andaluzja, przy współpracy Parlamentu Andaluzji, gdzie odbywało się spotkanie, oświadczają,:

67 lat od czasu Palestyńskiej Nakby oraz przyjęciu rezolucji ONZ nr 181 (II); 21 lat po podpisaniu Porozumień z Oslo oraz 10 lat od wydania opinii doradczej przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w sprawie muru, a także obchodząc rok 2014 jako ustanowiony przez ONZ Rok Solidarności z Narodem Palestyńskim (2014);

Potwierdzamy nasze bezwarunkowe poparcie dla niezbywalnych praw narodu palestyńskiego, a mianowicie jego prawa do samostanowienia, niepodległości i suwerenności, prawa uchodźców palestyńskich do powrotu do swoich domów oraz ich mienia, a także zgodnie z uchwałami Narodów Zjednoczonych oraz prawem międzynarodowym, prawa do uzyskania odszkodowania za nieruchomości dla tych, którzy postanowili nie wracać oraz za utratę lub uszkodzenie ich mienia,

Potwierdzamy nasze poparcie dla prawa zwyczajowego i norm zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych, zakazującej przejmowania terytorium w wyniku użycia siły; Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka; Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej i naszych narodowych konstytucjach;

Jesteśmy zaniepokojeni ciągłym pogarszaniem się sytuacji w Jerozolimie, trwającym wysiedlaniem i łamaniem podstawowych praw Palestyńczyków oraz wzrostem przemocy ze strony osadników izraelskich, prowokacjami wobec świętych miejsc, szczególnie w obrębie Meczetu Al-Aksa;

Wzywamy do zwiększenia skuteczności międzynarodowej dyplomacji oraz instytucji, które powinny położyć kres tej tragedii;

Potępiamy niedawny atak na Strefę Gazy, w wyniku którego śmierć poniosły 2205 osoby, wśród tych ofiar jedną czwartą stanowiły dzieci; wysiedlono 500 tys. Palestyńczyków i zniszczono mającą kluczowe znaczenie infrastrukturę cywilną;

Potępiamy ciągłą ekspansję nielegalnych osiedli izraelskich na Palestyńskich Terytoriach Okupowanych, mimo wielokrotnych apeli społeczności międzynarodowej, aby położyć kres tej praktyce;

Przypominając uwagi końcowe Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej: Izrael, CERD / C / Izrael / CO / 13, 9 marca 2007 roku pkt. 22, 23, 33, 34 i 35; i CERD / C / Izrael / CO / 14-16, 9 marca 2012 roku, pkt. 11, 15, 24-27, wzywamy Izrael do położenia kresu wszystkim przepisom oraz praktykom, które naruszają postanowienia artykułu 3 Konwencji, która zakazuje rasowej segregacji i apartheidu;

Przypominając wnioski końcowe Trybunału Russella w sprawie Palestyny odnośnie UE, USA, Rady Bezpieczeństwa ONZ i międzynarodowych firm uwikłanych w łamanie przez Izrael prawa międzynarodowego;

Przypominając i doceniając dobre praktyki stosowane przez samorządy lokalne, takie jak działania podjęte przez ponad 16 gmin w Andaluzji i Katalonii popierających kampanię BDS, decyzję Rady Leicester o bojkocie wszystkich produktów pochodzących z nielegalnych osiedli oraz decyzję rządu Rio Grande do Sul, zawieszającej porozumienie z koncernem zbrojeniowym Elbit System, a także wiele innych inicjatyw na całym świecie;

Dostrzegamy coraz większy wpływ ruchów społeczeństwa obywatelskiego, takich jak Kampania Bojkotu, Wycofania Inwestycji i Sankcji (BDS), których celem jest doprowadzenie do zakończenia izraelskiej okupacji;

Przyjmujemy z zadowoleniem rosnące międzynarodowe uznanie dla państwa Palestyńskiego i ciągłe wsparcie przez coraz większą liczbę państw dla palestyńskich wysiłków, mających na celu zaangażowanie Rady Bezpieczeństwa i innych organów ONZ;

Biorąc pod uwagę długą i owocną wymianę poglądów w czasie tych dwóch dni konferencji, wzywamy:

  • Unię Europejską i jej państwa członkowskie do wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego, zgodnie ze stwierdzeniem zawartym w opinii doradczej Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości z 2004 roku w sprawie muru, zakazującym wsparcia w jego utrzymywaniu, bądź dostarczaniu pomocy lub wsparcia dla nielegalnej sytuacji powstałej w wyniku łamania prawa międzynarodowego oraz do odgrywania większej roli w zapewnieniu odpowiedzialności i podjęcia konkretnych kroków w celu wdrożenia przepisów dotyczących praw człowieka w układach stowarzyszeniowych;
  • wszystkie państwa członkowskie ONZ, aby zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych zakończyły swoje wsparcie polityczne i gospodarcze dla izraelskich naruszeń prawa międzynarodowego oraz pociągnęły państwo Izrael do prawnej odpowiedzialności za jego zbrodnie przy pomocy wewnętrznych i międzynarodowych mechanizmów;
  • wszystkie warstwy społeczności międzynarodowej, w tym samorządy i społeczności obywatelskie do zbierania poparcia i wywierania presji, aby zakończyć oblężenie Strefy Gazy oraz domagania się zaprzestania nielegalnego nadużywania stosowania aresztu administracyjnego oraz zwolnienia wszystkich palestyńskich więźniów politycznych, m.in. poprzez wsparcie dla międzynarodowej kampanii pt. „Uwolnić Marwana Barghouthi i wszystkich więźniów palestyńskich”;
  • samorządy lokalne do tworzenia i umacniania relacji pomiędzy nimi, a palestyńskimi gminami poprzez edukacyjne, ekonomiczne, społeczne, polityczne, kulturowe, młodzieżowe, medialne i eksperckie wymiany, w sposób zrównoważony, oraz podpisanie większej ilości umów partnerskich; koncentrując się na Strefie C i Jerozolimie;
  • międzynarodowe, europejskie i krajowe instytucje w celu wzmocnienia Dyplomacji Miast i wyeliminowania przeszkód, które utrudniają rozwój Współpracy Zdecentralizowanej;
  • samorządy, aby zobowiązały się do odpowiedzialnego inwestowania poprzez nie zawieranie umów ze stronami i nie zawieranie układów partnerskich z miastami, które wspierają lub czerpią korzyści z okupacji lub naruszają powiązane z nimi zakazy na mocy prawa międzynarodowego;
  • społeczeństwo obywatelskie do wywarcia presji na swoje samorządy lokalne i krajowe, aby pociągnęły do odpowiedzialności Izrael oraz firmy biorące udział w naruszeniach międzynarodowego prawa humanitarnego i praw człowieka;
  • Organizację Narodów Zjednoczonych do przyjęcia zasadniczej, etycznie odpowiedzialnej i przejrzystej polityki zamówień publicznych i mechanizmu zawierania umów z firmami; przykładowo przy odbudowie Gazy; wyłączając z grona wszystkich ofertodawców jakiekolwiek strony, zarówno izraelskie jak i inne, które są uwikłane w izraelską okupację, łamanie praw człowieka i naruszanie prawa międzynarodowego.

***

 Deklaracja Oliwna – PDF