Wstrzymanie rozmów pokojowych: potrzebne działania UE

Wstrzymanie rozmów pokojowych: potrzebne działania UE

OŚWIADCZENIE ECCP

Po ogłoszeniu przez izraelski rząd zawieszenia „rozmów pokojowych” z Palestyńczykami, wydanego w odpowiedzi na podpisanie oferty pojednania przez Hamas i Fatah, Europejski Komitet Koordynacyjny Na Rzecz Palestyny (ECCP)1 wzywa UE do podjęcia skutecznych działań przeciwko izraelskiemu łamaniu prawa międzynarodowego, dalszej aneksji ziem palestyńskich oraz trwającej budowie osiedli, która gwałtownie wzrosła w ciągu 9 miesięcy „negocjacji” pod patronatem sekretarza stanu USA, Johna Kerry’ego.

Poprzez zawieszenie rozmów ze względu na włączenie Hamasu, Izrael dowodzi, że nigdy nie szukał ani partnera posiadającego legitymację, ani prawdziwego pokoju. Jedyny sprawiedliwy i trwały pokój z Izraelem będzie musiał być oparty na porozumieniu pokojowym z jednolitym i demokratycznym rządem palestyńskim.

Zatem ECCP w pełni popiera obecną próbę palestyńskich partii politycznych dążących do zjednoczenia.

Izrael nie tylko odmówił respektowania umowy obligującej go do wypuszczenia ostatniej grupy palestyńskich więźniów, będących więzionych od ponad 20 lat – jeszcze przed Porozumieniami z Oslo- ale również ogłosił przetarg na budowę 700 nowych mieszkań w osiedlach w Jerozolimie Wschodniej. Brak powagi Izraela pogłębiło zniszczenie przez niego projektów finansowanych ze środków UE dla Palestyńczyków na terytoriach palestyńskich, za które UE nie domagała się nawet odszkodowania.

UE i organizacje międzynarodowe muszą odegrać swoją rolę w zakończeniu izraelskiej okupacji Palestyny oraz muszą przestrzegać prawa międzynarodowego, w tym poszanowania prawa palestyńskich obywateli Izraela do pełnej równości i wsparcia prawa do powrotu uchodźców palestyńskich. Biorąc pod uwagę odmowę przestrzegania przez Izrael nawet minimalnych wymagań uzgodnionych w ostatniej rundzie „negocjacji”, OWP skorzystała ze swojego prawa do przystąpienia do umów międzynarodowych przy ONZ.

UE musi wspierać wszystkie obecne i przyszłe inicjatywy palestyńskie mające na celu przystąpienie do agencji ONZ i traktatów międzynarodowych – poczynając od Czwartej Konwencji Genewskiej dotyczącej ochrony osób cywilnych – oraz musi unikać przyczyniania się do izraelskich naruszeń prawa międzynarodowego.

Biorąc pod uwagę, że sam Izrael okazał brak woli do powstrzymania budowy osiedli i zakończenia jego licznych dalszych naruszeń prawa międzynarodowego – nawet jako środek tymczasowy w dobrej wierze w trakcie „negocjacji” – UE musi wywiązać się ze swojego zobowiązania do opierania stosunków z Izraelem «na poszanowaniu praw człowieka i zasad demokratycznych» jak to określono w artykule 2 Umowy Stowarzyszeniowej UE-Izrael. Liczne raporty UE i ONZ uznały, że Izrael nie przestrzega podstawowych uniwersalnych zasad praw człowieka i prawa międzynarodowego.

Polityka UE polegająca na utrzymywaniu bliskich stosunków z Izraelem jako rzekome środki mające przekonać go do zakończenia łamania praw człowieka i prawa międzynarodowego oraz prowadzenia negocjacji w dobrej wierze, wyraźnie zawiodły.

Przez kilka miesięcy UE koncentrowała się na wsparciu dla inicjatywy Kerry’ego. Wraz z ogłoszeniem przez Izrael końca „rozmów pokojowych”, oraz biorąc pod uwagę względne wycofanie się USA, UE stoi teraz przed swoją historyczną odpowiedzialnością dotyczącą tego konfliktu. UE musi teraz wyjść poza czysto retoryczne deklaracje. Chociaż rytuał powtarza się od lat, żadne z oświadczeń UE, za wyjątkiem wytycznych z lipca 2013 r., nie zostały poparte odpowiednimi działaniami. Tak długo, jak Unia Europejska zapewnia finansowanie oraz inne wsparcie izraelskim podmiotom publicznym i prywatnym, które naruszają prawo międzynarodowe i prawa człowieka narodu palestyńskiego, tak długo nie będzie mogła odegrać pozytywnej lub udanej roli w osiągnięciu sprawiedliwego i trwałego pokoju pomiędzy Izraelem i Palestyńczykami.

W rzeczywistości, dalsze stosowanie Umowy Stowarzyszeniowej UE-Izrael, wraz z jej de-facto uaktualnieniami, które miały miejsce na przestrzeni lat, wysyła Izraelowi jasny sygnał, że nie będzie stosowała tych samych standardów, jakie stosuje do innych państw, które łamią prawa człowieka. Utrzymywanie status quo w zakresie stosunków UE-Izrael będzie służyć tylko jako zielone światło dla Izraela, aby nadal bezkarnie prowadził swoją działalność.

W związku z tym ECCP wzywa UE do zawieszenia Umowy Stowarzyszeniowej z Izraelem.

Ponadto, UE musi zaimplementować swoje wytyczne z ostrzeżeniem dla przedsiębiorstw ze względu na ich udział w nielegalnych osiedlach izraelskich, wraz z odniesieniem do etykietowania produktów osadniczych, które początkowo zostały ogłoszone na koniec 2013 r., ale następnie przełożone zostały do czasu zakończenia „rozmów pokojowych”. Naszym zdaniem, należy także otworzyć drogę do wprowadzenia zakazu dla produktów izraelskiego osadnictwa we wszystkich państwach członkowskich UE.

Do tej pory UE powstrzymała się od publikacji wytycznych, z pobudek mających na celu uniknięcie zakłócania inicjatywy Kerry’ego. Jednakże, ze względu na obecną sytuację nie ma już pretekstu do powstrzymywania się przed ich publikacją.

W 2004 r. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS) orzekł, że mur oraz osiedla budowane przez Izrael są nielegalne oraz że państwa mają prawny obowiązek pociągnięcia Izraela do odpowiedzialności oraz nie uznawania tych działań i nie udzielania pomocy w izraelskich naruszeniach prawa międzynarodowego.

Gdy UE wydała wytyczne w lipcu 2013 roku, wykluczające izraelskie podmioty i projekty działające na Palestyńskich Terytoriach Okupowanych z udziału w programach UE lub otrzymywania dotacji unijnych, zaakceptowała i podjęła działania do których jest zobligowana.

Dziesięć lat od orzeczenia MTS, zasada ta musi teraz zostać w pełni wdrożona. UE musi nałożyć militarne embargo na Izrael, wstrzymać handel z nielegalnymi osiedlami izraelskimi i zapewnić, że przedsiębiorstwa europejskie nie będą przyczyniały się do izraelskich naruszeń prawa międzynarodowego. W tym samym czasie należy natychmiast opublikować ostrzeżenia dla firm oraz zawiesić Umowę Stowarzyszeniową, dopóki Izrael nie zacznie postępować w zgodzie z prawem międzynarodowym.

ZAŁĄCZNIK:

Od czasu wznowienia za pośrednictwem USA „rozmów pokojowych” pomiędzy Izraelem a Palestyną, które rozpoczęły się w sierpniu 2013 r.:

 • Izrael ogłosił budowę 14 tys. nowych mieszkań w nielegalnych osiedlach izraelskich,

 • budowa 3226 nowych mieszkań zostało ogłoszonych w samej Jerozolimie Wschodniej,

 • 61 Palestyńczyków zostało zabitych przez siły izraelskie,

 • 1.751 Palestyńczyków zostało rannych przez siły izraelskie,

 • 660 przypadków przemocy osadników wobec Palestyńczyków,

 • 508 struktur palestyńskich zostało zniszczonych,

 • 899 Palestyńczyków zostało wysiedlonych,

 • 3300 Palestyńczyków zostało aresztowanych.

Uwagi:

 1. Europejski Komitet Koordynacyjny Na Rzecz Palestyny (ECCP) jest siecią składającą się z 48 komitetów, organizacji międzynarodowych, organizacji pozarządowych i ruchów solidarnościowych z 20 krajów UE, poświęconych walce narodu palestyńskiego o wolność i sprawiedliwość.

 2. Więcej informacji na temat zniszczonych projektów finansowanych przez UE: http://www.eccpalestine.org/israel-demolish-eu-funded-projects-in-the-e1-corridor-of-the-west-bank/

 3. Więcej informacji na temat organów ONZ i traktatów, które podpisała Palestyna: http://nad-plo.org/userfiles/file/fact%20sheets/Q&A_Accession.pdf

 4. Więcej informacji na temat naruszeń Izraela od czasu rozpoczęcia za pośrednictwem USA „procesu pokojowego”: http://www.nadplo.org/userfiles/file/fact%20sheets/Update%20of%20Israeli%20Violations%20since%20the%20Resumption%20of%20Negotiations%20March%202016%20

Źródło: http://www.eccpalestine.org/