Śledczy ONZ wzywają do sankcji wobec Izraela

Śledczy ONZ wzywają do sankcji wobec Izraela

Opublikowany w ubiegłym tygodniu raport misji rozpoznawczej Rady Praw Człowieka ONZ to najsurowszy głos międzynarodowej instytucji potępiający politykę Izraela na Zachodnim Brzegu od 1967 roku. Śledczy ONZ twierdzą, że Izrael musi niezwłocznie rozwiązać kwestię osadników; MSZ Izraela: Raport jest jednostronny i nieobiektywny.

Misja rozpoznawcza Rady Praw Człowieka ONZ opublikowała najostrzejsze od 1967 roku sprawozdanie dotyczące polityki izraelskiej na Zachodnim Brzegu, wzywające rządy i prywatne korporacje na całym świecie do zastosowania politycznych i ekonomicznych sankcji wobec Izraela z powodu rozbudowy  nielegalnych osiedli na Zachodnim Brzegu. To pierwszy tego typu apel wystosowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Cały raport dostępny tutaj

„Misja wzywa wszystkie państwa członkowskie do wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego oraz do wypełniania swoich obowiązków w ich relacjach z Państwem, które łamie niezbywalne normy prawa międzynarodowego – a w szczególności do odmowy rozpoznania bezprawnej sytuacji wynikającej z naruszeń ze strony Izraela”, stwierdza raport przygotowany przez śledczych, którym przewodzi francuska sędzina Christine Chanet.

„Prywatne firmy muszą ocenić wpływ swoich działań na kwestię praw człowieka oraz podjąć wszelkie niezbędne kroki – w tym poprzez zakończenie działalności w osiedlach – w celu zapewnienia, że ich działalność nie wiąże się z pogwałceniem praw człowieka ludności palestyńskiej zgodnie z prawem międzynarodowym” dodaje raport.

 „Misja wzywa wszystkie państwa członkowskie do podjęcia odpowiednich środków w celu zapewnienia, że przedsiębiorstwa, które mają swoje siedziby na ich terytorium i / lub będących pod ich jurysdykcją, włączając w to, te które są w ich posiadaniu lub przez nich kontrolowane, że prowadzenie działalności lub powiązania z osiedlami odbywać się będą z poszanowaniem praw człowieka we wszystkich ich działaniach”.

Autorzy raportu wezwali również Izrael do powstrzymania ekspansji osadnictwa oraz wycofania wszystkich osadników z Zachodniego Brzegu, twierdząc, że praktyki te stanowią naruszenia prawa międzynarodowego.

„Zgodnie z art. 49 IV Konwencji Genewskiej Izrael musi  bezwarunkowo wstrzymać wszelkie działania osadnicze. Jest również zobligowany do rozpoczęcia natychmiastowego procesu wycofywania wszystkich osadników z Palestyńskich Terytoriów Okupowanych (PTO)”, napisano w raporcie.

W raporcie podkreślono ponadto, że osiedla naruszają postanowienia Konwencji Genewskich z 1949 r. zabraniające transferu ludności cywilnej na terytorium okupowane, co może skutkować oskarżeniem o zbrodnie wojenne, które podlegają jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego [MTK].

W grudniu po tym jak Palestyńczykom udało się uzyskać status nieczłonkowskiego państwa obserwatora na forum ONZ, w liście wystosowanym do tej organizacji Palestyńczycy oskarżyli Izrael o planowanie popełniania dalszych „zbrodni wojennych” polegających na rozszerzaniu osadnictwa.

Rada Praw Człowieka postanowiła w marcu wysłać misję rozpoznawczą, aby ustaliła wpływ izraelskiej polityki osadnictwa na sytuację praw człowieka na Zachodnim Brzegu oraz w Jerozolimie Wschodniej.

W następstwie tego minister spraw zagranicznych Izraela, Avigdor Lieberman, zagroził zerwaniem przez Izrael kontaktów z Radą. Izraelscy przedstawiciele odmówili uczestnictwa w jej obradach oraz współpracy w dochodzeniu.

Jak wynika z raportu, niezależni badacze ONZ przesłuchali ponad 50 osób, które przybyły w listopadzie do Jordanii, aby złożyć zeznania dotyczące konfiskaty gruntów, niszczenia ich źródeł utrzymania, w tym drzew oliwnych oraz przemocy ze strony osadników.

Raport obszernie omawia tzw. ataki „price-tag” przeciwko Palestyńczykom lub organom izraelskim,, przeprowadzane przez ekstremistów na Zachodnim Brzegu w ramach protestu przeciwko polityce rządu w osiedlach.

Jak głosi raport „misja odnotowała, że tożsamość osadników, którzy są odpowiedzialni za przemoc i zastraszanie jest znana władzom izraelskim, ale działania te nadal pozostają bezkarne”. „Misja doszła do jasnego wniosku, że dyskryminacja Palestyńczyków jako obiektów przemocy ma charakter instytucjonalny”.

„Misja jest zdania, że motywacja stojąca za przemocą i zastraszaniem Palestyńczyków, jak również grabież ich własności służy zmuszeniu lokalnych społeczności do opuszczenia swoich ziem, umożliwiając tym samym ekspansję osiedli”, dodano w raporcie. „Misja wzywa rząd Izraela do poniesienia pełnej odpowiedzialności za wszystkie naruszenia, w tym w odniesieniu do wszystkich aktów przemocy ze strony osadników, w sposób niedyskryminujący, kładąc kres polityce bezkarności.”

Pełzająca aneksja”

Według raportu ONZ od 1967 r. na Zachodnim Brzegu oraz w Jerozolimie Wschodniej wybudowano ponad 250 osiedli, które zamieszkuje około 520 tys. osadników. W raporcie podkreślono także, że osiedla utrudniają Palestyńczykom dostęp do zasobów wodnych i gruntów rolnych.

Osadnictwo „prowadzi do postępującej aneksji uniemożliwiającej utworzenie ciągłego i funkcjonującego państwa palestyńskiego oraz podważa prawo narodu palestyńskiego do samostanowienia,” napisano w raporcie.

Po sesji Zgromadzenia Ogólnego, na której zdecydowano o podniesieniu statusu Palestyńczyków na forum ONZ, Izrael zapowiedział budowę ponad 3 tys. kolejnych domów dla osadników na Zachodnim Brzegu i w Jerozolimie Wschodniej – na obszarze, który Palestyńczycy chcieli przeznaczyć wraz ze Strefą Gazy na swoje przyszłe państwo.

Śledztwo ONZ dotyczące praw człowieka wykazało, że Międzynarodowy Trybunał Karny posiada jurysdykcję nad deportacją lub transferem przez okupanta własnej ludności na terytorium okupowane.

„Ratyfikacja Statutu [Rzymskiego] przez Palestynę może prowadzić do pociągnięcia do odpowiedzialności za poważne naruszenia praw człowieka oraz poważne naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego ” stwierdzono w raporcie ONZ, odnosząc się tym samym do traktatu ustanawiającego na bazie Konwencji Haskich trybunał ONZ, który ściga ludzi za ludobójstwo, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela określiło raport jako „jednostronny i tendencyjny”.

„Rada Praw Człowieka niestety wyróżnia się systematycznym, jednostronnym i tendencyjnym podejściem do Izraela”, podało w komunikacie ministerstwo. „Najnowszy raport jest kolejnym niefortunnym tego przypomnieniem „.

źródło: http://www.haaretz.com/

tłum. KSK