Liczby i daty

Liczby i daty

Średnia pensja arabskiego pracownika wynosiła w 2007 r. 67 % wynagrodzenia otrzymywanego przez Żydów bliskowschodnich, a 52 % wynagrodzenia Żydów pochodzących z Zachodu.
Średni dochód izraelskich Arabów per capita wynosi 7700 dolarów, natomiast w przypadku Izraelczyków żydowskiego pochodzenia – 19 000.
Według danych z 2007 r. 51,4 % rodzin arabskich żyło poniżej progu ubóstwa, w odniesieniu do rodzin izraelskich odsetek ten wynosił 19,9 %.
Zaledwie 5,86 % zatrudnionych w izraelskiej administracji to osoby narodowości arabskiej.

Jedynie 18 % palestyńskich kobiet z Izraela ma dostęp do rynku pracy, w porównaniu z 56 % w przypadku kobiet żydowskich (w odniesieniu do mężczyzn narodowości arabskiej odsetek ten wynosi 59 %).

Od utworzenia Państwa Izrael w 1948 r. nie powstała ani jedna nowa osada arabska, podczas gdy utworzono ponad 600 osiedli żydowskich.
Zaledwie 3,5 % ziemi w Izraelu jest w posiadaniu Palestyńczyków.

Osiedla zamieszkane przez Palestyńczyków otrzymały tylko 5 % z funduszy rozwojowych oraz 3 % ze zwykłego budżetu krajowego, podczas gdy Palestyńczycy stanowią 20 % ludności Izraela.

Kalendarium:

1947-1949. 700-800 tys. Palestyńczyków zmuszonych zostało w czasie wojny do opuszczenia swoich domów. Jedynie 160 tys. pozostało w Izraelu.

21 października 1948. Władze narzucają im reżim wojskowy oparty na brytyjskim prawie wyjątkowym (które funkcjonuje do dziś).

1948-2008. Prowadzono masowe wywłaszczenia palestyńskich ziem, doprowadzając do przymusowej proletaryzacji większości izraelskich Arabów.

Koniec 1966 r. Zniesienie reżimu wojskowego, któremu towarzyszyło ogłoszenie „czarnej listy” działaczy, na których nałożono areszt domowy lub ograniczenia swobody poruszania się.

Czerwiec 1967 r. Okupacja Strefy Gazy, Zachodniego Brzegu i Wzgórz Golan dała Arabom z Izraela pierwszą szansę na kontakt z bliskimi wypędzonymi wcześniej z Izraela.

30 marca 1976 r. W czasie rozpędzania manifestacji przeciwko konfiskacie ziemi zginęło sześć osób, a kilkadziesiąt odniosło rany. Dla upamiętnienia tych wydarzeń 30 marca ogłoszono „Dniem Ziemi”.

Październik 2000 r. W wyniku interwencji służb porządkowych w czasie manifestacji poparcia dla drugiej intifady zginęło 13 osób.

Na podstawie raportów Agencji Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA); Centre Mossawa, The Human Rights Status of the Palestinian Arab Minority,Citizens of Israel, Haifa, październik 2008 ; Centre Adva, Israel: A social report 1998-2007, Tel-Aviv, 2008. Statystyki (o ile nie wskazano inaczej) dotyczą 2006 r.