Odpytaj swoich kandydatów startujących w wyborach do Parlamentu Europejskiego na temat stosunków UE-Izrael

Odpytaj swoich kandydatów startujących w wyborach do Parlamentu Europejskiego na temat stosunków UE-Izrael

Odpytaj swoich kandydatów przy okazji wyborów europejskich i pomóż zebrać informacje, które pomogą zwolennikom Palestyny zdecydować na kogo głosować.

Stawianie wyzwań lokalnym, regionalnym i krajowym politykom ze względu na ich pozycję w sprawie stosunków UE z Izraelem jest bardzo ważną aktywnością. Szczególnie w okresie przygotowań do wyborów, zaangażowanie kandydatów i partii w odpowiedzi na pytania o stosunki UE-Izrael może mieć bardzo duży wpływ.

Każda pora jest dobra, aby zwrócić się do kandydatów z pytaniem o stosunki UE-Izrael, ale kampania wyborcza jest szczególnie dobrą okazją, ponieważ wtedy przywiązuje się więcej uwagi do polityki, intencji i obietnic polityków oraz ich partii.

Co można zrobić:

  1. Zidentyfikować swoich kandydatów do Parlamentu Europejskiego i wysłać do nich emailem lub pocztą kwestionariusz.

  1. Dać nam znać, jeśli otrzymasz odpowiedź. Chcemy publikować wyniki na naszej stronie internetowej.

Wybory europejskie 2014 – ankieta

UE – ważnym graczem w rozwiązaniu konfliktu izraelsko-palestyńskiego

Podczas, gdy 2013 rok został naznaczony przez ożywienie izraelsko-palestyńskiego procesu pokojowego pod egidą Stanów Zjednoczonych, sytuacja w Izraelu/Palestynie nadal ulega pogorszeniu.

W okresie od marca do listopada 2013 r. rząd Izraela ogłosił budowę 8943 nowych mieszkań na terenie nielegalnych osiedli izraelskich. W tym samym roku odnotowano ponad 400 ataków osadników skierowanych na Palestyńczyków. Warunki życia ludności w Strefie Gazy uległa znacznemu pogorszeniu. Prawa człowieka są zagrożone również w Izraelu: ogłoszony przez rząd Izraela Plan Prawera (obecnie zawieszony), jeśli zostanie zrealizowany spowoduje wysiedlenie 30 – 40 tys. Beduinów żyjących na pustyni Negev.

1. Nielegalne osiedla izraelskie

Od lat Unia Europejska powtarza słowne oskarżenia pod adresem nielegalnych osiedli izraelskich i łamania praw człowieka przez Izrael. Do tej pory za tymi słowami nie szły żadne działania. W lipcu 2013 r. Unia Europejska podjęła pierwszy krok w celu wykluczenia osiedli z finansowania projektów UE, publikując wytyczne, które mają na celu wykluczenie izraelskich projektów zlokalizowanych w nielegalnych osiedlach izraelskich z otrzymania dotacji badawczych oraz wykluczenie izraelskich firm i instytucji prowadzących działalność na terenie nielegalnych osiedli izraelskich, które korzystają z instrumentów finansowych, takich jak kredyty.

UE powinna teraz pójść dalej w swoim zobowiązaniu do poszanowania praw człowieka w Izraelu i Palestynie, wykluczając nielegalne osiedla ze współpracy z Izraelem.

UE musi użyć wszystkich dostępnych narzędzi, aby zniechęcić przedsiębiorstwa europejskie (w tym importerów) do utrzymywania więzi z nielegalnymi osiedlami izraelskimi.

W czerwcu 2013 r., Europejska Służba Działań Zewnętrznych (EEAS) stwierdziła również, że „Unia Europejska jest zdania, że zasady przewodnie dotyczące biznesu i praw człowieka muszą być stosowane na całym świecie i wzywa europejskie przedsiębiorstwa do wdrożenia Wytycznych w każdych okolicznościach, w tym w odniesieniu do Izraela i Palestyńskich Terytoriów Okupowanych”.

Holandia i Wielka Brytania wprowadziły już swoje rekomendacje przeciwko prowadzeniu działalności gospodarczej z nielegalnymi osiedlami izraelskimi. UE powinna pójść dalej i musi wzmocnić systemy regulacyjne, w tym kontrolę i skuteczne sankcje. UE może również przyjąć środki ograniczające mające na celu wprowadzenie zakazu importu produktów pochodzących z osiedli.

2. Zniszczenia infrastruktury finansowanej przez UE

Infrastruktura finansowana przez Unię Europejską i jej państwa członkowskie na Palestyńskich Terytoriach Okupowanych jest regularnie niszczona przez siły izraelskie. Zniszczenia te zostały wynotowane, poddane ocenie i systematycznie potępiane przez UE.

W swojej odpowiedzi na pisemne zapytanie parlamentarne – szefowa unijnej dyplomacji Catherine Ashton oświadczyła, że całkowity koszt zniszczeń finansowanych projektów unijnych w latach 2001-2009 sięga kwoty 49,14 mln euro.

3. Strefa Gazy

Władze Izraela nadal nakładają nielegalną blokadę Strefy Gazy, która ma wpływ na każdy aspekt życia na tym terytorium. Kontynuuje jej oblężenie, łącznie z jeszcze bardziej trwałą i prawie całkowitą blokadą, rujnując gospodarkę palestyńską w Strefie Gazy, spchając większość ludności poniżej progu ubóstwa i niszcząc przy tym nadzieje młodych ludzi.

Izrael jest stroną Czwartej Konwencji Genewskiej z 1949 roku. Konwencja ta, dotycząca okupacji, ma zastosowanie do Strefy Gazy, ponieważ Izrael wciąż sprawuje kontrolę nad przestrzenią powietrzną, przestrzenią morską i granicami lądowymi Strefy Gazy, oraz kontroluje energię elektryczną, wodę, ścieki i sieci telekomunikacyjne oraz ewidencję ludności. Mocarstwa okupacyjne mają obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i dobrobytu ludności cywilnej na obszarach będących pod ich kontrolą. Kontynuowana przez Izrael blokada Strefy Gazy, to środek, który pozbawia populację tego obszaru żywności, paliwa i innych podstawowych potrzeb oraz stanowi formę kary zbiorowej będącej naruszeniem artykułu 33 Czwartej Konwencji Genewskiej.

4. Izraelska polityka wyburzania palestyńskich domów i przymusowych wysiedleń

Od 1967 r. Izrael wyburzył ponad 28 tys. palestyńskich domów, firm, obiektów inwentarskich oraz innych struktur istotnych dla życia i utrzymania ludności palestyńskiej na terytoriach okupowanych. Wyburzenia domów i eksmisje są wśród najbardziej haniebnych praktyk Izraela na Palestyńskich Terytoriach Okupowanych (PTO). W 2013 r. Izrael wyburzył 663 palestyńskie struktury wysiedlając ponad 1100 Palestyńczyków. UE często krytykuje Izrael za trwające wyburzenia palestyńskich domów i kontynuację budowy osiedli co znajduje odzwierciedlenie w sprawozdaniu z postępu prac EPS opublikowanego przez Komisję Europejską.

We wszystkich wyżej wymienionych obszarach eurodeputowani mają do odegrania ważną rolę: mogą rozwijać politykę UE w odniesieniu do Izraela, aby zapewnić poszanowanie prawa międzynarodowego, co będzie wyzwaniem dla polityki UE i jej państw członkowskich.

Europosłowie muszą potwierdzić i wzmocnić swoje zaangażowanie na rzecz sprawiedliwego rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego.

Europejski Komitet Koordynacyjny Na Rzecz Palestyny (ECCP) wzywa wszystkich kandydatów z UE do zajęcia krytycznego stanowiska w sprawie stosunków europejsko-izraelskich, niszczenia infrastruktury finansowanej przez UE i kontynuowanej blokady Strefy Gazy.

PYTANIA

Jako poseł do Parlamentu Europejskiego:

  1. Czy zamierza Pani/Pan wesprzeć środki mające na celu wykluczenie nielegalnych osiedli izraelskich ze stosunków UE-Izrael?

Tak

Nie

Nie wiem

  1. Czy będzie Pani/Pan wspierać kampanię mającą na celu wykluczenie towarów wprowadzanych do UE, które pochodzą z osiedli izraelskich zlokalizowanych poza Zieloną Linią?

Tak

Nie

Nie wiem

  1. Czy będzie Pani/Pan zabiegać o to, aby UE w pełni implementowała klauzulę warunkową gwarantującą poszanowanie praw człowieka we wszystkich przyszłych i bieżących umowach pomiędzy UE a Izraelem?

Tak

Nie

Nie wiem

  1. Czy będzie się Pani/Pan sprzeciwiać łamaniu przez Izrael praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego, oraz czy będzie Pani/Pan wspierać prawo Palestyńczyków do samostanowienia?

Tak

Nie

Nie wiem

  1. Inne uwagi………….

Źródło: http://www.eccpalestine.org/